ระบบกิจกรรมชุมนุม

โรงเรียนเพชรพิทยาคม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40

ติดต่อคุณครูที่รับผิดชอบ

ครู สันติ สังข์ทอง
ห้อง : คณิตศาสตร์
อาคาร : อาคาร 1
0918395942
santi@pks.ac.th