ระบบกิจกรรมชุมนุม

โรงเรียนเพชรพิทยาคม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40

รายชื่อชุมนุม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562


 • ชุมนุมออริกามิ
 • คุณครู แววตา ลีกีรติกุล
 • สำหรับนักเรียน มัธยมปลาย
 • ประเภทชุมนุม วิชาการ
 • รับจำนวน 15 คน
 • สมัครแล้ว 0 คน
 • ชุมนุมคอมพิวเตอร์
 • คุณครู อภิญญา มุขสิงห์
 • สำหรับนักเรียน มัธยมปลาย
 • ประเภทชุมนุม วิชาการ
 • รับจำนวน 16 คน
 • สมัครแล้ว 16 คน
 • ชุมนุมคอมพิวเตอร์
 • คุณครู สมคิด บุญสิงห์
 • สำหรับนักเรียน มัธยมต้น
 • ประเภทชุมนุม คอมพิวเตอร์
 • รับจำนวน 20 คน
 • สมัครแล้ว 18 คน
 • ชุมนุมการปลูกพืชผัก
 • คุณครู ฉลวย กัลยาประสิทธิ์
 • สำหรับนักเรียน มัธยมต้น
 • ประเภทชุมนุม วิชาการ
 • รับจำนวน 30 คน
 • สมัครแล้ว 29 คน
 • ชุมนุมปิงปอง
 • คุณครู เอกชัย รูปขาว
 • สำหรับนักเรียน มัธยมต้น
 • ประเภทชุมนุม วิชาการ
 • รับจำนวน 30 คน
 • สมัครแล้ว 30 คน
 • ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร
 • คุณครู พฤกษชาติ ศรลัมพ์
 • สำหรับนักเรียน มัธยมปลาย
 • ประเภทชุมนุม วิชาการ
 • รับจำนวน 500 คน
 • สมัครแล้ว 311 คน
 • ชุมนุมคอมพิวเตอร์
 • คุณครู นาจรี รามศิริ
 • สำหรับนักเรียน มัธยมปลาย
 • ประเภทชุมนุม วิชาการ
 • รับจำนวน 15 คน
 • สมัครแล้ว 15 คน
 • ชุมนุมsketchup
 • คุณครู วันดี กุมภาพันธ์
 • สำหรับนักเรียน มัธยมต้น
 • ประเภทชุมนุม วิชาการ
 • รับจำนวน 15 คน
 • สมัครแล้ว 15 คน
 • ชุมนุมออกแบบ
 • คุณครู วิเชียร หมื่นจงใจดี
 • สำหรับนักเรียน มัธยมปลาย
 • ประเภทชุมนุม วิชาการ
 • รับจำนวน 20 คน
 • สมัครแล้ว 20 คน
 • ชุมนุมการออกแบบสื่อ AR
 • คุณครู มัลลิกา กันหา
 • สำหรับนักเรียน มัธยมต้น
 • ประเภทชุมนุม วิชาการ
 • รับจำนวน 15 คน
 • สมัครแล้ว 15 คน
 • ชุมนุมประดิษฐ์
 • คุณครู อัจจิมา สถาพรผล
 • สำหรับนักเรียน มัธยมปลาย
 • ประเภทชุมนุม วิชาการ
 • รับจำนวน 15 คน
 • สมัครแล้ว 14 คน
 • ชุมนุมงานประดิษฐ์
 • คุณครู สกุล วันเย็น
 • สำหรับนักเรียน มัธยมปลาย
 • ประเภทชุมนุม วิชาการ
 • รับจำนวน 15 คน
 • สมัครแล้ว 13 คน
 • ชุมนุมอาหารเพื่อสุขภาพ
 • คุณครู พันธุ์ทิพย์ ชำนาญพันธ์
 • สำหรับนักเรียน มัธยมต้น
 • ประเภทชุมนุม วิชาการ
 • รับจำนวน 20 คน
 • สมัครแล้ว 20 คน
 • ชุมนุมคอมพิวเตอร์
 • คุณครู ประทวน จอมใจ
 • สำหรับนักเรียน มัธยมปลาย
 • ประเภทชุมนุม วิชาการ
 • รับจำนวน 20 คน
 • สมัครแล้ว 20 คน
 • ชุมนุมการงานอาชีพ
 • คุณครู นฤมล พรหมลัทธิ์
 • สำหรับนักเรียน ทั่วไป
 • ประเภทชุมนุม วิชาการ
 • รับจำนวน 30 คน
 • สมัครแล้ว 30 คน
 • ชุมนุมKid Bright
 • คุณครู วรรณนิภา บุญเรือน
 • สำหรับนักเรียน มัธยมต้น
 • ประเภทชุมนุม วิชาการ
 • รับจำนวน 15 คน
 • สมัครแล้ว 12 คน
 • ชุมนุมคุ้มครองผู้บริโภค
 • คุณครู ศรีสุรางค์ อายุยงค์
 • สำหรับนักเรียน มัธยมปลาย
 • ประเภทชุมนุม วิชาการ
 • รับจำนวน 30 คน
 • สมัครแล้ว 16 คน
 • ชุมนุมเพื่อนให้คำปรึกษา
 • คุณครู มนต์ริสสา ไทยเดช
 • สำหรับนักเรียน มัธยมปลาย
 • ประเภทชุมนุม วิชาการ
 • รับจำนวน 30 คน
 • สมัครแล้ว 14 คน
 • ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร
 • คุณครู ว่าที่ร.ต.หญิงสมร ธานีวรรณ
 • สำหรับนักเรียน มัธยมปลาย
 • ประเภทชุมนุม วิชาการ
 • รับจำนวน 500 คน
 • สมัครแล้ว 20 คน
 • ชุมนุมวอลเลย์บอล
 • คุณครู จักรพงษ์ สีพาแก้ว
 • สำหรับนักเรียน มัธยมต้น
 • ประเภทชุมนุม วิชาการ
 • รับจำนวน 30 คน
 • สมัครแล้ว 30 คน
 • ชุมนุมฟุตบอล
 • คุณครู มงคล อ่อนศรี
 • สำหรับนักเรียน ทั่วไป
 • ประเภทชุมนุม วิชาการ
 • รับจำนวน 30 คน
 • สมัครแล้ว 30 คน
 • ชุมนุมมวยสากลฯ
 • คุณครู ทักษิณ ผลประเสริฐ
 • สำหรับนักเรียน มัธยมปลาย
 • ประเภทชุมนุม วิชาการ
 • รับจำนวน 31 คน
 • สมัครแล้ว 30 คน
 • ชุมนุมหมายรุก
 • คุณครู สุรชัย พันธุ์นายม
 • สำหรับนักเรียน มัธยมปลาย
 • ประเภทชุมนุม วิชาการ
 • รับจำนวน 30 คน
 • สมัครแล้ว 19 คน
 • ชุมนุมคีตะมวยไทย
 • คุณครู ถนอม สีนาค
 • สำหรับนักเรียน ทั่วไป
 • ประเภทชุมนุม วิชาการ
 • รับจำนวน 30 คน
 • สมัครแล้ว 30 คน
 • ชุมนุมBiology
 • คุณครู เพ็ญศรี บุญทรง
 • สำหรับนักเรียน มัธยมปลาย
 • ประเภทชุมนุม วิชาการ
 • รับจำนวน 40 คน
 • สมัครแล้ว 18 คน
 • ชุมนุมArduino A.I. Physics
 • คุณครู ธีรพงศ์ จุลสายพันธ์
 • สำหรับนักเรียน มัธยมปลาย
 • ประเภทชุมนุม วิชาการ
 • รับจำนวน 40 คน
 • สมัครแล้ว 0 คน
 • ชุมนุมChemistry
 • คุณครู ขนิษฐา สุกใสเมือง
 • สำหรับนักเรียน มัธยมปลาย
 • ประเภทชุมนุม วิชาการ
 • รับจำนวน 40 คน
 • สมัครแล้ว 0 คน
 • ชุมนุมวิทยาศาสตร์
 • คุณครู วรรณี วรรณา
 • สำหรับนักเรียน มัธยมต้น
 • ประเภทชุมนุม วิชาการ
 • รับจำนวน 40 คน
 • สมัครแล้ว 37 คน
 • ชุมนุมAstronomy Photo
 • คุณครู จิราวรรณ ทรัพย์ทิพย์
 • สำหรับนักเรียน มัธยมปลาย
 • ประเภทชุมนุม วิชาการ
 • รับจำนวน 40 คน
 • สมัครแล้ว 12 คน
 • ชุมนุมชีววิทยา
 • คุณครู รัชนี บำเพ็ญ
 • สำหรับนักเรียน มัธยมปลาย
 • ประเภทชุมนุม วิชาการ
 • รับจำนวน 40 คน
 • สมัครแล้ว 6 คน
 • ชุมนุมเตรียมสอบวิทย์ มัธยมต้น
 • คุณครู วราภรณ์ มิ่งเมือง
 • สำหรับนักเรียน มัธยมต้น
 • ประเภทชุมนุม วิชาการ
 • รับจำนวน 40 คน
 • สมัครแล้ว 34 คน
 • ชุมนุมเตรียมสอบวิทย์ มัธยมต้น
 • คุณครู พัชรี ขจรเพชร
 • สำหรับนักเรียน มัธยมต้น
 • ประเภทชุมนุม วิชาการ
 • รับจำนวน 40 คน
 • สมัครแล้ว 9 คน
 • ชุมนุมPhysics
 • คุณครู ปทุมเมศ เทียนนาวา
 • สำหรับนักเรียน มัธยมปลาย
 • ประเภทชุมนุม วิชาการ
 • รับจำนวน 40 คน
 • สมัครแล้ว 0 คน
 • ชุมนุมสิ่งประดิษฐ์ทางวิทย์
 • คุณครู กฤตติกา จันดาหงษ์
 • สำหรับนักเรียน มัธยมปลาย
 • ประเภทชุมนุม วิชาการ
 • รับจำนวน 40 คน
 • สมัครแล้ว 5 คน
 • ชุมนุมวิทยาศาสตร์ มัธยมต้น
 • คุณครู นภาพร พรมราช
 • สำหรับนักเรียน มัธยมต้น
 • ประเภทชุมนุม วิชาการ
 • รับจำนวน 40 คน
 • สมัครแล้ว 37 คน
 • ชุมนุมBiodiversity
 • คุณครู ปรียาภรณ์ ทองมาก
 • สำหรับนักเรียน มัธยมปลาย
 • ประเภทชุมนุม วิชาการ
 • รับจำนวน 40 คน
 • สมัครแล้ว 2 คน
 • ชุมนุมเครื่องบินพลังยางกับจรวดขวดน้ำ
 • คุณครู สร้อยเพชร โพธิ์ศรี
 • สำหรับนักเรียน มัธยมต้น
 • ประเภทชุมนุม วิชาการ
 • รับจำนวน 40 คน
 • สมัครแล้ว 40 คน
 • ชุมนุมสนุกกับวิทยาศาสตร์
 • คุณครู ภัทรานิษฐ์ ชัยรัตนศักดิ์
 • สำหรับนักเรียน มัธยมปลาย
 • ประเภทชุมนุม วิชาการ
 • รับจำนวน 40 คน
 • สมัครแล้ว 2 คน
 • ชุมนุมดาราศาสตร์
 • คุณครู จักรพงษ์ ไชยสุ้ย
 • สำหรับนักเรียน ทั่วไป
 • ประเภทชุมนุม วิชาการ
 • รับจำนวน 30 คน
 • สมัครแล้ว 27 คน
 • ชุมนุมScience show มัธยมต้น
 • คุณครู มนัชนันท์ นามวงศ์
 • สำหรับนักเรียน มัธยมต้น
 • ประเภทชุมนุม วิชาการ
 • รับจำนวน 25 คน
 • สมัครแล้ว 21 คน
 • ชุมนุมUp to my student
 • คุณครู พิมพ์ประกาย บุญสะอาด
 • สำหรับนักเรียน มัธยมปลาย
 • ประเภทชุมนุม วิชาการ
 • รับจำนวน 40 คน
 • สมัครแล้ว 40 คน
 • ชุมนุมวาดภาพจินตนาการวิทยาศาสตร์
 • คุณครู วจี จันทร์หอม
 • สำหรับนักเรียน ทั่วไป
 • ประเภทชุมนุม วิชาการ
 • รับจำนวน 30 คน
 • สมัครแล้ว 30 คน
 • ชุมนุมฟิสิกส์เพื่อมหาวิทยาลัย
 • คุณครู เขษมชาติ อินทะสิงห์
 • สำหรับนักเรียน มัธยมปลาย
 • ประเภทชุมนุม วิชาการ
 • รับจำนวน 20 คน
 • สมัครแล้ว 7 คน
 • ชุมนุมสิ่งประดิษฐ์ มัธยมปลาย
 • คุณครู ยุพาภรณ์ แนวถาวร
 • สำหรับนักเรียน มัธยมปลาย
 • ประเภทชุมนุม วิชาการ
 • รับจำนวน 40 คน
 • สมัครแล้ว 11 คน
 • ชุมนุมสิ่งประดิษฐ์ มัธยมปลาย
 • คุณครู มานะ ทองคำสุก
 • สำหรับนักเรียน มัธยมปลาย
 • ประเภทชุมนุม วิชาการ
 • รับจำนวน 40 คน
 • สมัครแล้ว 11 คน
 • ชุมนุมสนุกกับเคมี
 • คุณครู ถวัลย์จิต คำเมือง
 • สำหรับนักเรียน มัธยมปลาย
 • ประเภทชุมนุม วิชาการ
 • รับจำนวน 40 คน
 • สมัครแล้ว 0 คน
 • ชุมนุมScience show มัธยมต้น
 • คุณครู อ้อมทิวา บุญโชติ
 • สำหรับนักเรียน มัธยมต้น
 • ประเภทชุมนุม วิชาการ
 • รับจำนวน 15 คน
 • สมัครแล้ว 0 คน
 • ชุมนุมวาดภาพจินตนาการวิทยาศาสตร์
 • คุณครู น้ำฝน สวัสดิรักษ์
 • สำหรับนักเรียน ทั่วไป
 • ประเภทชุมนุม วิชาการ
 • รับจำนวน 40 คน
 • สมัครแล้ว 23 คน
 • ชุมนุมนักวิทย์รุ่นเยาว์
 • คุณครู ตุลาพร กิ่งไทร
 • สำหรับนักเรียน ทั่วไป
 • ประเภทชุมนุม วิชาการ
 • รับจำนวน 30 คน
 • สมัครแล้ว 0 คน
 • ชุมนุมสันทนาการ ร้องเล่นเต้นกัน
 • คุณครู ครุวรรณี วรรณพักตร์
 • สำหรับนักเรียน มัธยมปลาย
 • ประเภทชุมนุม วิชาการ
 • รับจำนวน 40 คน
 • สมัครแล้ว 36 คน
 • ชุมนุมเคมีน่ารู้
 • คุณครู จุฑาลักษณ์ ชูไพรศิริกุล
 • สำหรับนักเรียน มัธยมปลาย
 • ประเภทชุมนุม วิชาการ
 • รับจำนวน 40 คน
 • สมัครแล้ว 40 คน
 • ชุมนุมเคมีติวสนุก
 • คุณครู ชุติกา ศรีสวัสดิ์
 • สำหรับนักเรียน มัธยมปลาย
 • ประเภทชุมนุม วิชาการ
 • รับจำนวน 40 คน
 • สมัครแล้ว 4 คน
 • ชุมนุมสนุกกับภาษา
 • คุณครู สุพิญญา จันทฤทธิ์
 • สำหรับนักเรียน มัธยมปลาย
 • ประเภทชุมนุม วิชาการ
 • รับจำนวน 30 คน
 • สมัครแล้ว 30 คน
 • ชุมนุมวิเคราะห์ภาษา
 • คุณครู เสาวลักษณ์ แก้วฑิตย์
 • สำหรับนักเรียน มัธยมปลาย
 • ประเภทชุมนุม วิชาการ
 • รับจำนวน 30 คน
 • สมัครแล้ว 0 คน
 • ชุมนุมคำคม
 • คุณครู ณัฏฐพล จักทอน
 • สำหรับนักเรียน มัธยมปลาย
 • ประเภทชุมนุม วิชาการ
 • รับจำนวน 30 คน
 • สมัครแล้ว 7 คน
 • ชุมนุมภาษาน่ารู้
 • คุณครู รัชดา ผากุล
 • สำหรับนักเรียน มัธยมต้น
 • ประเภทชุมนุม วิชาการ
 • รับจำนวน 30 คน
 • สมัครแล้ว 9 คน
 • ชุมนุมE-sport for my student
 • คุณครู พุฒิระพี สุวรรณจันทร์
 • สำหรับนักเรียน มัธยมปลาย
 • ประเภทชุมนุม วิชาการ
 • รับจำนวน 30 คน
 • สมัครแล้ว 24 คน
 • ชุมนุมเกมกระดานคำคม
 • คุณครู อมรรัตน์ สิทธิ
 • สำหรับนักเรียน มัธยมต้น
 • ประเภทชุมนุม วิชาการ
 • รับจำนวน 30 คน
 • สมัครแล้ว 23 คน
 • ชุมนุมนักพูด
 • คุณครู ลัดดา เคลือบสุวรรณ
 • สำหรับนักเรียน มัธยมปลาย
 • ประเภทชุมนุม วิชาการ
 • รับจำนวน 30 คน
 • สมัครแล้ว 0 คน
 • ชุมนุมพิชิตข้อสอบ
 • คุณครู สุภาภรณ์ อาจผักปัง
 • สำหรับนักเรียน มัธยมต้น
 • ประเภทชุมนุม วิชาการ
 • รับจำนวน 30 คน
 • สมัครแล้ว 2 คน
 • ชุมนุมรักการอ่านภาษาไทย
 • คุณครู สุชญา ธรรมรักษ์
 • สำหรับนักเรียน มัธยมปลาย
 • ประเภทชุมนุม วิชาการ
 • รับจำนวน 30 คน
 • สมัครแล้ว 29 คน
 • ชุมนุมพัฒนาทักษะทางภาษาไทย
 • คุณครู จารุวรรณ สุดทำนอง
 • สำหรับนักเรียน มัธยมต้น
 • ประเภทชุมนุม วิชาการ
 • รับจำนวน 30 คน
 • สมัครแล้ว 30 คน
 • ชุมนุมหมากรุกไทย
 • คุณครู วรเทพ วิญญูวิทวัส
 • สำหรับนักเรียน มัธยมปลาย
 • ประเภทชุมนุม วิชาการ
 • รับจำนวน 30 คน
 • สมัครแล้ว 15 คน
 • ชุมนุมGPS มัธยมปลาย
 • คุณครู นิรันดร์ รามศิริ
 • สำหรับนักเรียน มัธยมปลาย
 • ประเภทชุมนุม วิชาการ
 • รับจำนวน 30 คน
 • สมัครแล้ว 0 คน
 • ชุมนุมลูกโป่งประดิษฐ์
 • คุณครู สการะ ธรรมมัง
 • สำหรับนักเรียน มัธยมปลาย
 • ประเภทชุมนุม วิชาการ
 • รับจำนวน 30 คน
 • สมัครแล้ว 1 คน
 • ชุมนุมโครงงานคณิตศาสตร์
 • คุณครู วันเพ็ญ ฤทธิ์เทพ
 • สำหรับนักเรียน มัธยมต้น
 • ประเภทชุมนุม วิชาการ
 • รับจำนวน 30 คน
 • สมัครแล้ว 2 คน
 • ชุมนุมเกมต่อสมการคณิตศาสตร์
 • คุณครู สันติ สังข์ทอง
 • สำหรับนักเรียน ทั่วไป
 • ประเภทชุมนุม วิชาการ
 • รับจำนวน 40 คน
 • สมัครแล้ว 26 คน
 • ชุมนุมคิดเลขเร็ว
 • คุณครู อำไพ แสงเรืองเดช
 • สำหรับนักเรียน ทั่วไป
 • ประเภทชุมนุม วิชาการ
 • รับจำนวน 30 คน
 • สมัครแล้ว 28 คน
 • ชุมนุมดาวรุ่งมุ่งนายร้อย
 • คุณครู วิษรุตต์ เมืองทา
 • สำหรับนักเรียน ทั่วไป
 • ประเภทชุมนุม วิชาการ
 • รับจำนวน 30 คน
 • สมัครแล้ว 30 คน
 • ชุมนุมศิลปะเส้นด้าย
 • คุณครู อมรรัตน์ นักระบำ
 • สำหรับนักเรียน มัธยมต้น
 • ประเภทชุมนุม วิชาการ
 • รับจำนวน 30 คน
 • สมัครแล้ว 26 คน
 • ชุมนุมคณิตคิดสร้งสรรค์
 • คุณครู สุนิศา บุญโกวิทย์
 • สำหรับนักเรียน มัธยมต้น
 • ประเภทชุมนุม วิชาการ
 • รับจำนวน 30 คน
 • สมัครแล้ว 12 คน
 • ชุมนุมคณิตคิดสนุก
 • คุณครู รัชภูมิ น้อยคนดี
 • สำหรับนักเรียน มัธยมต้น
 • ประเภทชุมนุม วิชาการ
 • รับจำนวน 30 คน
 • สมัครแล้ว 0 คน
 • ชุมนุมROV E-sport
 • คุณครู ธนพล บุญไสย์
 • สำหรับนักเรียน มัธยมต้น
 • ประเภทชุมนุม วิชาการ
 • รับจำนวน 50 คน
 • สมัครแล้ว 48 คน
 • ชุมนุมคณิตพาเพลิน
 • คุณครู ณพิชญา ตาสาย
 • สำหรับนักเรียน มัธยมต้น
 • ประเภทชุมนุม วิชาการ
 • รับจำนวน 30 คน
 • สมัครแล้ว 7 คน
 • ชุมนุมเย็บปักถักร้อย
 • คุณครู สุนันทา หมื่นเดช
 • สำหรับนักเรียน มัธยมปลาย
 • ประเภทชุมนุม วิชาการ
 • รับจำนวน 30 คน
 • สมัครแล้ว 8 คน
 • ชุมนุมBRIDGE
 • คุณครู น้ำฝน ศรีหาวัตร
 • สำหรับนักเรียน มัธยมต้น
 • ประเภทชุมนุม วิชาการ
 • รับจำนวน 32 คน
 • สมัครแล้ว 32 คน
 • ชุมนุมEnglish is fun
 • คุณครู สุพัตรา บุญขะจาย
 • สำหรับนักเรียน มัธยมปลาย
 • ประเภทชุมนุม วิชาการ
 • รับจำนวน 30 คน
 • สมัครแล้ว 2 คน
 • ชุมนุมReading News
 • คุณครู อภิรดี เข็มเหล็ก
 • สำหรับนักเรียน มัธยมปลาย
 • ประเภทชุมนุม วิชาการ
 • รับจำนวน 30 คน
 • สมัครแล้ว 13 คน
 • ชุมนุมTo Be No.1
 • คุณครู ครุฐนกร สีเสือ
 • สำหรับนักเรียน ทั่วไป
 • ประเภทชุมนุม วิชาการ
 • รับจำนวน 54 คน
 • สมัครแล้ว 52 คน
 • ชุมนุมภาษาจีนหรรษา
 • คุณครู ยุพารัตน์ แสนอินทร์
 • สำหรับนักเรียน มัธยมปลาย
 • ประเภทชุมนุม วิชาการ
 • รับจำนวน 40 คน
 • สมัครแล้ว 38 คน
 • ชุมนุมEnglish Song
 • คุณครู กิติพันธ์ จันทรา
 • สำหรับนักเรียน มัธยมปลาย
 • ประเภทชุมนุม ภาษา
 • รับจำนวน 30 คน
 • สมัครแล้ว 5 คน
 • ชุมนุมภาษาจีนหรรษา
 • คุณครู ดาวใจ ตุนก
 • สำหรับนักเรียน มัธยมต้น
 • ประเภทชุมนุม วิชาการ
 • รับจำนวน 30 คน
 • สมัครแล้ว 30 คน
 • ชุมนุมภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น
 • คุณครู สุคนธญา ปิ่นปั่น
 • สำหรับนักเรียน มัธยมต้น
 • ประเภทชุมนุม วิชาการ
 • รับจำนวน 30 คน
 • สมัครแล้ว 30 คน
 • ชุมนุมภาษาฝรั่งเศสน่ารู้(รับเฉพาะศิลป์ฝรั่งเศส)
 • คุณครู สมจันทร์ หลายเจริญ
 • สำหรับนักเรียน มัธยมปลาย
 • ประเภทชุมนุม วิชาการ
 • รับจำนวน 30 คน
 • สมัครแล้ว 3 คน
 • ชุมนุมLearning English
 • คุณครู พรศิริ ใจชื่น
 • สำหรับนักเรียน มัธยมต้น
 • ประเภทชุมนุม วิชาการ
 • รับจำนวน 30 คน
 • สมัครแล้ว 23 คน
 • ชุมนุมwriting story
 • คุณครู สาธินี เกตแค
 • สำหรับนักเรียน มัธยมปลาย
 • ประเภทชุมนุม วิชาการ
 • รับจำนวน 30 คน
 • สมัครแล้ว 2 คน
 • ชุมนุมEnglish with youtube
 • คุณครู สุพรรษา ศรประเสริฐ
 • สำหรับนักเรียน มัธยมปลาย
 • ประเภทชุมนุม วิชาการ
 • รับจำนวน 30 คน
 • สมัครแล้ว 12 คน
 • ชุมนุมภาษาพาเพลิน
 • คุณครู ฉวีวรรณ อินทะกนก
 • สำหรับนักเรียน มัธยมต้น
 • ประเภทชุมนุม วิชาการ
 • รับจำนวน 30 คน
 • สมัครแล้ว 30 คน
 • ชุมนุมEnglish song
 • คุณครู สุพดี จันทร์ลา
 • สำหรับนักเรียน มัธยมต้น
 • ประเภทชุมนุม วิชาการ
 • รับจำนวน 30 คน
 • สมัครแล้ว 5 คน
 • ชุมนุมการอ่านภาษาอังกฤษ
 • คุณครู ชลดา พานนนท์
 • สำหรับนักเรียน มัธยมปลาย
 • ประเภทชุมนุม วิชาการ
 • รับจำนวน 30 คน
 • สมัครแล้ว 8 คน
 • ชุมนุมสังคมมัธยมต้น
 • คุณครู น้ำค้าง พรมมาก
 • สำหรับนักเรียน มัธยมต้น
 • ประเภทชุมนุม วิชาการ
 • รับจำนวน 30 คน
 • สมัครแล้ว 23 คน
 • ชุมนุมมารยาทไทย
 • คุณครู ครุบุญเกิด หาญกล้า
 • สำหรับนักเรียน ทั่วไป
 • ประเภทชุมนุม วิชาการ
 • รับจำนวน 30 คน
 • สมัครแล้ว 4 คน
 • ชุมนุมสวดมนต์ สรภัญญะ
 • คุณครู ประจวบ ดาสนม
 • สำหรับนักเรียน ทั่วไป
 • ประเภทชุมนุม วิชาการ
 • รับจำนวน 30 คน
 • สมัครแล้ว 30 คน
 • ชุมนุมภูมิศาสตร์
 • คุณครู กชกร ซอนจำปา
 • สำหรับนักเรียน มัธยมปลาย
 • ประเภทชุมนุม วิชาการ
 • รับจำนวน 30 คน
 • สมัครแล้ว 0 คน
 • ชุมนุมสมาธิสร้างปัญญา
 • คุณครู กำจัด บุญสุข
 • สำหรับนักเรียน ทั่วไป
 • ประเภทชุมนุม วิชาการ
 • รับจำนวน 30 คน
 • สมัครแล้ว 13 คน
 • ชุมนุมเพลงคุณธรรม
 • คุณครู เชน โพธิ์ศรี
 • สำหรับนักเรียน มัธยมปลาย
 • ประเภทชุมนุม วิชาการ
 • รับจำนวน 30 คน
 • สมัครแล้ว 14 คน
 • ชุมนุมจิตอาสา
 • คุณครู จรรยา วัฒนศัพท์
 • สำหรับนักเรียน ทั่วไป
 • ประเภทชุมนุม วิชาการ
 • รับจำนวน 30 คน
 • สมัครแล้ว 24 คน
 • ชุมนุมสังคมไทย มัธยมต้น
 • คุณครู ลักขณา แก้วเพิ่ม
 • สำหรับนักเรียน มัธยมต้น
 • ประเภทชุมนุม วิชาการ
 • รับจำนวน 30 คน
 • สมัครแล้ว 0 คน
 • ชุมนุมโรงเรียนธนาคารเพชรพิทยาคม
 • คุณครู จันทร์สุดา เพ็งแก่นแท้
 • สำหรับนักเรียน มัธยมปลาย
 • ประเภทชุมนุม วิชาการ
 • รับจำนวน 30 คน
 • สมัครแล้ว 13 คน
 • ชุมนุมกฎหมายในชีวิตประจำวัน
 • คุณครู ขวัญจิต ขุดปิ่น
 • สำหรับนักเรียน มัธยมปลาย
 • ประเภทชุมนุม วิชาการ
 • รับจำนวน 30 คน
 • สมัครแล้ว 17 คน
 • ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1
 • คุณครู อภิสา แก้วฤาชา
 • สำหรับนักเรียน มัธยมปลาย
 • ประเภทชุมนุม วิชาการ
 • รับจำนวน 30 คน
 • สมัครแล้ว 2 คน
 • ชุมนุมจิตอาสา
 • คุณครู อารมณ์ ลี้เหมือดภัย
 • สำหรับนักเรียน มัธยมต้น
 • ประเภทชุมนุม วิชาการ
 • รับจำนวน 30 คน
 • สมัครแล้ว 29 คน
 • ชุมนุมสังคมศึกษา
 • คุณครู เรียมศิริ สำเภา
 • สำหรับนักเรียน มัธยมปลาย
 • ประเภทชุมนุม วิชาการ
 • รับจำนวน 30 คน
 • สมัครแล้ว 9 คน
 • ชุมนุมสังคมศึกษา
 • คุณครู วนาพร ศรีจันทร์
 • สำหรับนักเรียน มัธยมปลาย
 • ประเภทชุมนุม วิชาการ
 • รับจำนวน 30 คน
 • สมัครแล้ว 30 คน
 • ชุมนุมGenZ PKS
 • คุณครู มิตรสัน ด้วงธรรม
 • สำหรับนักเรียน ทั่วไป
 • ประเภทชุมนุม วิชาการ
 • รับจำนวน 50 คน
 • สมัครแล้ว 15 คน
 • ชุมนุมชุมนุมดุริยางค์ PKS
 • คุณครู นาวี บุญทัน
 • สำหรับนักเรียน ทั่วไป
 • ประเภทชุมนุม ศิลปะและวัฒนธรรม
 • รับจำนวน 30 คน
 • สมัครแล้ว 27 คน
 • ชุมนุมนาฏศิลป์เพชรมีชัย
 • คุณครู ปุญชรัศมิ์ เหมบุรุษ
 • สำหรับนักเรียน ทั่วไป
 • ประเภทชุมนุม ศิลปะและวัฒนธรรม
 • รับจำนวน 40 คน
 • สมัครแล้ว 13 คน
 • ชุมนุมMusic therapy
 • คุณครู ประสาน สุดทำนอง
 • สำหรับนักเรียน มัธยมต้น
 • ประเภทชุมนุม ศิลปะและวัฒนธรรม
 • รับจำนวน 20 คน
 • สมัครแล้ว 16 คน
 • ชุมนุมศิลปะและการออกแบบ
 • คุณครู พรเทพ แร่นาค
 • สำหรับนักเรียน มัธยมต้น
 • ประเภทชุมนุม ศิลปะและวัฒนธรรม
 • รับจำนวน 30 คน
 • สมัครแล้ว 30 คน
 • ชุมนุมศิลปะ
 • คุณครู วินัย จงใจมั่น
 • สำหรับนักเรียน ทั่วไป
 • ประเภทชุมนุม ศิลปะและวัฒนธรรม
 • รับจำนวน 30 คน
 • สมัครแล้ว 29 คน
 • ชุมนุมงานประดิษฐ์อุปกรณ์การแสดง
 • คุณครู ชลิดา ศุภสาร
 • สำหรับนักเรียน ทั่วไป
 • ประเภทชุมนุม ศิลปะและวัฒนธรรม
 • รับจำนวน 40 คน
 • สมัครแล้ว 0 คน
 • ชุมนุมScience Sudoku
 • คุณครู Gavin Craig Ellis
 • สำหรับนักเรียน มัธยมต้น
 • ประเภทชุมนุม ภาษา
 • รับจำนวน 30 คน
 • สมัครแล้ว 11 คน
 • ชุมนุมBasketball
 • คุณครู Markus Johan Espiridion Cruz
 • สำหรับนักเรียน ทั่วไป
 • ประเภทชุมนุม กีฬาและนันทนาการ
 • รับจำนวน 30 คน
 • สมัครแล้ว 30 คน
 • ชุมนุมCrossword
 • คุณครู Aabid lqbal Bhat
 • สำหรับนักเรียน ทั่วไป
 • ประเภทชุมนุม เกมส์พัฒนาการเรียนรู้
 • รับจำนวน 24 คน
 • สมัครแล้ว 12 คน
 • ชุมนุมStory Telling
 • คุณครู Kenneth Corr Juralbal De Vera
 • สำหรับนักเรียน ทั่วไป
 • ประเภทชุมนุม ภาษา
 • รับจำนวน 19 คน
 • สมัครแล้ว 2 คน
 • ชุมนุมBadminton
 • คุณครู Rodgen Durdas Isonga
 • สำหรับนักเรียน ทั่วไป
 • ประเภทชุมนุม กีฬาและนันทนาการ
 • รับจำนวน 30 คน
 • สมัครแล้ว 30 คน
 • ชุมนุมSpeaking I
 • คุณครู Hazel May Ancao Ritardo
 • สำหรับนักเรียน ทั่วไป
 • ประเภทชุมนุม ภาษา
 • รับจำนวน 14 คน
 • สมัครแล้ว 1 คน
 • ชุมนุมSinging
 • คุณครู Francis Wrylo Gactan Daus
 • สำหรับนักเรียน ทั่วไป
 • ประเภทชุมนุม ภาษา
 • รับจำนวน 17 คน
 • สมัครแล้ว 2 คน
 • ชุมนุมA-Math
 • คุณครู James Thomas Vasquez
 • สำหรับนักเรียน มัธยมต้น
 • ประเภทชุมนุม เกมส์พัฒนาการเรียนรู้
 • รับจำนวน 14 คน
 • สมัครแล้ว 7 คน
 • ชุมนุมวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
 • คุณครู พวงเพ็ญ จิตหมั่น
 • สำหรับนักเรียน มัธยมต้น
 • ประเภทชุมนุม วิชาการ
 • รับจำนวน 30 คน
 • สมัครแล้ว 0 คน
 • ชุมนุมคณิตศาสตร์
 • คุณครู วันชัย อินทรผล
 • สำหรับนักเรียน มัธยมปลาย
 • ประเภทชุมนุม วิชาการ
 • รับจำนวน 30 คน
 • สมัครแล้ว 0 คน
 • ชุมนุมสอวน.คณิตศาสตร์
 • คุณครู สถาปนา บุญมาก
 • สำหรับนักเรียน ทั่วไป
 • ประเภทชุมนุม วิชาการ
 • รับจำนวน 30 คน
 • สมัครแล้ว 0 คน
 • ชุมนุมคัดลายมือ
 • คุณครู สมปอง บัวกองเท้า
 • สำหรับนักเรียน มัธยมปลาย
 • ประเภทชุมนุม วิชาการ
 • รับจำนวน 30 คน
 • สมัครแล้ว 1 คน